ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
29

• หญิง
38

รวม
70


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวเเคทรีริน เอี่ยมศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนางสาวกัลยา วัฒนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายศุภกร สิงห์ไกรหาญ
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนฤมล วงค์เคียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวสุนารี แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางรัตนา เหรียญทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาณิสรา จ่างจิตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภัชธีญา อินทานนท์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัชรินทร์ มีชนะ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนากร เพ็ชรกลาง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกัลยา ศรีเครือแก้ว
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
ข้าราชการพลเรือนพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูพิเศษสอนนายกุศล แก้วพิพัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กมลฉัตร มานะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรพระปฐม ชาคโร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางรวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชีนางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายกุลบุตร อารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายชัยอัฐอนันท์ วภักดิ์เพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางพรพรรณ ศรศรีวิวัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอำนวย มีพา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวลักขณา บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอมรกช จารุศิริจินดา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวณิชาดา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายชานนท์ พรมโสภา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายสมศักดิ์ เรืองนนท์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวปริศนา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายธีรภัทธ์ มีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรปริญญาตรีนางสาวปิยฉัตร อาบทอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอาทิตยา เผือกผ่องใส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนว่าที่ ร.ต. หญิง เครือมาศ กำเนิดดวง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)Mr. Sumagaysay Rio John Alberca
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mark Jay Juganas
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr. Xian Rhel Cadiogan
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ