ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
29

• หญิง
44

รวม
78


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
5

• ครู ไม่มี
4

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
26


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
11

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนายวาที บัวแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวนฤมล วงค์เคียน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครู ไม่มีนางสาวเพ็ญพร เสรีกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
หัวหน้างานนายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางอินทิรา สีสัน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายโยธิน เเสนศิริ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางศิรินภา สุนประสพ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธริษตรี ธนานนท์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายพีรพล บูรณะบุรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ข้าราชการครูนางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ข้าราชการพลเรือน (38 ค.)นางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน (38 ค.) งานการเงิน
ครูพิเศษสอนนายเชษฐา เทียมเพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษานางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปวรุตม์ อินทร์เเก้ว
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์พระปฐม ชาคโร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่งานนางสาวสุนารี แสวงกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวกมลฉัตร มานะ
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการตลาดนางสาวอังคณา ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาโลจิสติกส์นางสาวรวิภาณีย์ ปิติยาณุวัฒน์
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงินนางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์
เจ้าหน้าที่งาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวเเพรวา โพธิ์เถื่อน
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)Mr. Xian Rhel Cadiogan
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)นางบังอร อาจวงศา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวลักขณา บ้านนบ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพัฐิยา แสงงาม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัสดุนางสาวปริศนา ทิพวัลย์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานการเงินนางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานทะเบียนนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบัญชีนางสาวปิยฉัตร อาบทอง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานทะเบียนนายพงศ์นิรันดร์ ตะนะเเสง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวภูตะวัน สุขเกษม
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบุคลากรนางสาวกัลยรัตน์ ตั้งใจเเท้จริง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวางแผนและงบประมาณ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานความร่วมมือนายคฑาวุธ เเก้วบุดดา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานปกครอง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนบูรณ์ ว่องศรี
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานอาคารสถานที่
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวโยษิตา อุดมกิตติโสภณ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานครูที่ปรึกษา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวัดผลและประเมินผล