ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
29

• หญิง
54

รวม
87


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
16

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ไม่ระบุ
37


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• แผนกวิชาเลขานุการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
1

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางกัญณภัทร วรรณพุฒ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวกัลยา วัฒนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเลขานุการนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางพัชรากาญจน์ ศุภเกษมพัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์นางสาวอุไรวรรณ หมื่นจร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นางยุพดี วัฒกชัย
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวนารี ศรีพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวนฤมล วงค์เคียน
หัวหน้างาน งานพัสดุนายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวสุนารี แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางรัตนา เหรียญทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวปาณิสรา จ่างจิตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนางสาวสิทธิกานต์ เนาว์สุข
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกัลยา ศรีเครือแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครองนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางวนิดา พูลสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอดิลักษณ์ ชัยวงค์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายนิเลาะ หะยีสะแม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายศุภกร สิงห์ไกรหาญ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวนาตยา กาวีแห
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐวุฒิ ชดประยูร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด

พัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงินนางสาวพิมพ์สิมา บริบูรณ์
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นางรวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสมัชญา วัฒเสน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายอำนวย มีพา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

นายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเฉลิมชัย ธิมาชัย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)

นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวสุนิศา นิลพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวยุวดี ชาเนตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุธิดา สุขอ่อน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายอมรกช จารุศิริจินดา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาวชญาพัฒน์ สุนทร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายสมศักดิ์ เรืองนนท์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือปริศนา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวอาทิตยา เผือกผ่องใส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนว่าที่ ร.ต. หญิง เครือมาศ กำเนิดดวง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)

Miss Fritzie Dumaguing
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ