ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
30

• หญิง
40

รวม
75


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• หัวหน้าแผนก
4
• ครูประจำ
28
• ครูพิเศษสอน
4
• พนักงานราชการ(สอน)
14
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
1
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
2
• ลูกจ้างประจำ
9
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
1
• เจ้าหน้าที่
54
• ผู้ดูแลระบบ
4
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนายพัฒนาวุฒิ มูลมณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวเเคทรีริน เอี่ยมศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนางสาวกัลยา วัฒนกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวศิริพร ช่วยเหลื่อม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอุไรวรรณ หมื่นจร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวจามจุรีย์ มั่นคง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวนารี ศรีพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนฤมล วงค์เคียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวสุนารี แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางรัตนา เหรียญทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางสาวปาณิสรา จ่างจิตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวกัลยา ศรีเครือแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการสำนักงานนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางวนิดา พูลสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายกุศล แก้วพิพัฒน์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศุภกร สิงห์ไกรหาญ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนากร เพ็ชรกลาง
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ครูประจำนางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายนิเลาะ หะยีสะแม
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายณัฐวุฒิ ชดประยูร
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ข้าราชการพลเรือนพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูพิเศษสอนกมลฉัตร มานะ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชัยอัฐอนันท์ วภักดิ์เพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางพรพรรณ ศรศรีวิวัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายอำนวย มีพา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายเฉลิมชัย ธิมาชัย
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ยาม)
ลูกจ้างอัตราจ้างนายกุลบุตร อารักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)ว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวลักขณา บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอมรกช จารุศิริจินดา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวณิชาดา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายสมศักดิ์ เรืองนนท์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวปริศนา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปิยฉัตร อาบทอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวอาทิตยา เผือกผ่องใส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนว่าที่ ร.ต. หญิง เครือมาศ กำเนิดดวง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายธีรภัทธ์ มีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรปริญญาตรี