ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
6

• ชาย
28

• หญิง
48

รวม
82


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
4

• ครู ชำนาญการ
5

• ครู ไม่มี
4

• ครูผู้ช่วย ไม่มี
2

• ไม่มี ไม่มี
26


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2

• แผนกวิชาการตลาด
6

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
1

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
5

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
15

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนางสาวนฤมล วงค์เคียน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานางสาวเพ็ญพร เสรีกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนกนางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการนางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ครู ชำนาญการนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนายปรัตถกร ไชยสิริยานนท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่งาน งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวณีรนุช ชัยศรีรัมย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วยนางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูนางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวกมลฉัตร มานะ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการตลาดนางอินทิรา สีสัน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายโยธิน เเสนศิริ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ข้าราชการครู แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางศิรินภา สุนประสพ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายธริษตรี ธนานนท์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการตลาด
ข้าราชการครู แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาโลจิสติกส์นางสาวเเพรวา โพธิ์เถื่อน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวพัชรี เเก้วพินิจ
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวขวัญจิรา เเดงเหม
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครูนางศลิษา ภิรมย์รัตน์
ข้าราชการครู แผนกวิชาโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่งาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยHILMARK AYUBAN
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู
ข้าราชการพลเรือน (38 ค.)นางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน (38 ค.) งานการเงิน
ครูพิเศษสอนนายเชษฐา เทียมเพชร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่งาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียนนางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพระปฐม ชาคโร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
ลูกจ้างชั่วคราวนายสิโรตม์ ธุระเสน
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสายสายหยุด สถานพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่งานนางสาววัชรินทร์ มีชนะ
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียน
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่งาน งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวอังคณา ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่งาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวภูตะวัน สุขเกษม
เจ้าหน้าที่งาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งาน งานปกครองนายเจษฎา รอดพ่วง
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุนางสาวประภัสสร ทองภาพ
เจ้าหน้าที่งาน งานทะเบียนนางสาวรพีพร ฤทธิเเผลง
เจ้าหน้าที่งาน งานพัสดุ
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)Mr. Xian Rhel Cadiogan
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)นางบังอร อาจวงศา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานครูที่ปรึกษา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวัดผลและประเมินผลนางสาวลักขณา บ้านนบ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวางแผนและงบประมาณนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานหลักสูตรปริญญาตรีนางสาวชญาพัฒน์ สุนทร
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานการเงินนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบัญชีนางสาวกัลยรัตน์ ตั้งใจเเท้จริง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานความร่วมมือนายคฑาวุธ เเก้วบุดดา
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานปกครอง
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายธนบูรณ์ ว่องศรี
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานอาคารสถานที่
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวโยษิตา อุดมกิตติโสภณ
บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่) งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)