ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
32

• หญิง
43

รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2

• งานความร่วมมือ
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1

• งานหลักสูตรปริญญาตรี
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
รองผู้อำนวยการนางสาวเเคทรีริน เอี่ยมศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายพัฒนาวุฒิ มูลมณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนกนางสาวชญาดา ธนาบุญยรัตน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอำนวยพร สุขสงวน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนายวาที บัวแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายอนุชิต ตำราเรียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวภคภัคภ์ เพชรไชย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกิติยา ธารเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาโลจิสติกส์
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายณัฐวุฒิ ชดประยูร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดว่าที่ร้อยตรีภูรินทร์ มากอารีย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้างานนายพิชัยพัฒน์ วงศ์บันเทิง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายเชษฐา เทียมเพชร
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวภัทราภรณ์ เสียงสุทธิวงศ์
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดนางสาวสุนารี แสวงกิจ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิริวุฒิ ธงชัย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววัชรินทร์ มีชนะ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมบูรณ์ หวังโส๊ะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนฤมล วงค์เคียน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปาณิสรา จ่างจิตร์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวหทัยรัตน์ ศรีสัตนา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเจริญ เค่นตุ่น
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวเบญจวรรณ จันทร์ที
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวภัชธีญา อินทานนท์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภริตพร ชีพชำนาญ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอินทิรา สีสัน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวจีรนันท์ สุธิตานนท์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรปริญญาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายโยธิน เเสนศิริ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางวรุณธร เเพ่งประเสริฐ
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางศิรินภา สุนประสพ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายธริษตรี ธนานนท์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพรทิพย์ กอบสันเทียะ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวดารารัตน์ ชัยรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำนายธนากร เพ็ชรกลาง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวธัญญรัศม์ สุวรรณอ่อน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ข้าราชการพลเรือนพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน
ครูพิเศษสอนนางรวิภาณีย์ ปิติยานุวัฒน์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชีนายอำนวย มีพา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนางสาวปิยพร เสือพันธุ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการตลาด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายกุลบุตร อารักษ์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวบุษกร สุนทร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเบญจรัตน์ ชื่นกลิ่นธูป
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพระปฐม ชาคโร
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายธงชัย คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายพรสิทธิ์ คงไพศาล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางฐิติภา สวนสมบูรณ์
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่นางบังอร อาจวงศา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายโพธิ์เลิศ อินอำนวย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวลักขณา บ้านนบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ แผ่นศิลา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายสมศักดิ์ เรืองนนท์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายณัฐกฤษ เต็มเปี่ยม
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวพัฐิยา แสงงาม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายนิกร ถาดภูเขียว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวปริศนา ทิพวัลย์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาว่าที่ ร.ต. หญิง เครือมาศ กำเนิดดวง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอาทิตยา เผือกผ่องใส
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายอมรกช จารุศิริจินดา
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวธันยาภัทร์ ขำเนตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพรสวรรค์ สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวนันท์นภัส ปานทอง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวปิยฉัตร อาบทอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธนะรัตน์ อ่วมประวัติ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนกมลฉัตร มานะ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดนายธีรภัทธ์ มีบริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรปริญญาตรีนายชานนท์ พรมโสภา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวอังคณา ศรีสอาด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวธนวรรณ วันหวัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายพงศ์นิรันดร์ ตะนะเเสง
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรปริญญาตรีนางสาวภูตะวัน สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายพีรพล บูรณะบุรี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชีนางสาวกนกวรรณ ธรรมรูปา
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)Mr. Sumagaysay Rio John Alberca
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mark Jay Juganas
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr. Xian Rhel Cadiogan
ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ) แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ