บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
6
• ชาย
28
• หญิง
47
รวม
81


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
34
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2
• ไม่ระบุ
33


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
7
• ข้าราชการครู
19
• ครูพิเศษสอน
4
• พนักงานราชการ(ครู)
9
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
2
• หัวหน้างาน
26
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างชั่วคราว
4
• เจ้าหน้าที่งาน
28
• บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)
15
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
• แผนกวิชาการตลาด
6
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
3
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
2
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
1
• งานความร่วมมือ
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3
• งานปกครอง
12
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
3
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
6
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
67
• มีใบประกอบวิชาชีพ
12
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
81