บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
6
• ชาย
29
• หญิง
48
รวม
83


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
38
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• ไม่ระบุ
27


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
8
• ข้าราชการครู
36
• ครูพิเศษสอน
5
• พนักงานราชการ(ครู)
6
• หัวหน้างาน
26
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างชั่วคราว
3
• เจ้าหน้าที่งาน
35
• ผู้ช่วยงาน
1
• บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)
15
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
• แผนกวิชาการตลาด
4
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
6
• งานอาคารสถานที่
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานความร่วมมือ
2
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3
• งานปกครอง
12
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
3
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• งานอาคารสถานที่(ยาม)
1
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
2
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
61
• มีใบประกอบวิชาชีพ
20
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
83