บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
3
• ชาย
29
• หญิง
38
รวม
70


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6
• ไม่ระบุ
22


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
15
• ครูประจำ
18
• ครูพิเศษสอน
14
• พนักงานราชการ(สอน)
16
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
3
• หัวหน้างาน
49
• ข้าราชการพลเรือน
2
• ลูกจ้างประจำ
6
• เจ้าหน้าที่
77
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
1
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
• แผนกวิชาการตลาด
4
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานประชาสัมพันธ์
3
• งานบุคลากร
2
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
3
• งานอาคารสถานที่
4
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2
• งานความร่วมมือ
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
4
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
2
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
66
• มีใบประกอบวิชาชีพ
4
รวม
70