บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
5
• ชาย
29
• หญิง
44
รวม
78


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• ไม่ระบุ
34


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
7
• ข้าราชการครู
14
• ครูพิเศษสอน
6
• พนักงานราชการ(ครู)
9
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
1
• หัวหน้างาน
23
• ข้าราชการพลเรือน (38 ค.)
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• เจ้าหน้าที่งาน
31
• บุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่)
17
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15
• แผนกวิชาการบัญชี
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• แผนกวิชาการตลาด
5
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
2
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
5
• งานบัญชี
2
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
2
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
1
• งานความร่วมมือ
4
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4
• งานทะเบียน
3
• งานวัดผลและประเมินผล
2
• งานสื่อการเรียนการสอน
2
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
69
• มีใบประกอบวิชาชีพ
8
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
78