บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
32
• หญิง
43
รวม
76


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
14
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6
• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
13
• ครูประจำ
29
• ครูพิเศษสอน
10
• พนักงานราชการ(สอน)
12
• ครูพิเศษสอน(ต่างชาติ)
3
• หัวหน้างาน
46
• ข้าราชการพลเรือน
2
• ลูกจ้างประจำ
6
• เจ้าหน้าที่
104
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18
• แผนกวิชาการบัญชี
4
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
• แผนกวิชาการตลาด
5
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
1
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2
• แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานบุคลากร
3
• งานการเงิน
3
• งานบัญชี
3
• งานพัสดุ
5
• งานอาคารสถานที่
3
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องอินเทอร์เน็ต)
2
• งานความร่วมมือ
6
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3
• งานปกครอง
3
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
4
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
5
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5
• งานทะเบียน
4
• งานวัดผลและประเมินผล
3
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1
• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4
• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
1
• งานหลักสูตรปริญญาตรี
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
68
• มีใบประกอบวิชาชีพ
7
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
76