ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน011

ปวช.1การตลาดการตลาด202343

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72128

ปวช.1การบัญชีการบัญชี82432

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ423476

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ20525

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101323

ปวช.2การตลาดการตลาด153954

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21214

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32427

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ332457

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ121123

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่7916

ปวช.3การตลาดการตลาด72835

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42226

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53237

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ583290

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16622

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป111728

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน61016

ปวส.1การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน279

ปวส.1การตลาดการตลาด3271103

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22224

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล181028

ปวส.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต011

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง011

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167

ปวส.2การตลาดการตลาด194564

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี32730

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12921

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9615

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด31215


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1107121228

ปวช.272119191

ปวช.3101137238

ปวส.161120181

ปวส.248115163

ป.ตรี.131215

รวม3926241016