ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า011

ปวช.1การตลาดการตลาด192039

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72128

ปวช.1การบัญชีการบัญชี82230

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ403171

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ17623

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81321

ปวช.2การตลาดการตลาด143953

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21214

ปวช.2การบัญชีการบัญชี32225

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ322254

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111122

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่5813

ปวช.3การตลาดการตลาด62834

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42125

ปวช.3การบัญชีการบัญชี53237

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ503181

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16622

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป81523

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า61016

ปวส.1การตลาดการตลาด296897

ปวส.1การบัญชีการบัญชี22123

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล17825

ปวส.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต011

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012

ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167

ปวส.2การตลาดการตลาด194564

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012

ปวส.2การบัญชีการบัญชี32730

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12921

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9615

ป.ตรี.1การตลาดการตลาด31114


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.199114213

ปวช.267114181

ปวช.389133222

ปวส.155107162

ปวส.248114162

ป.ตรี.131114

รวม361593954