บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า011
ปวช.1การตลาดการตลาด182038
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว72027
ปวช.1การบัญชีการบัญชี82230
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ403171
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16622
ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่81321
ปวช.2การตลาดการตลาด143953
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว11213
ปวช.2การบัญชีการบัญชี32225
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ322254
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ111122
ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่5813
ปวช.3การตลาดการตลาด62834
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42125
ปวช.3การบัญชีการบัญชี53338
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ503282
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16622
ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป91524
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการคลังสินค้า61016
ปวส.1การตลาดการตลาด296695
ปวส.1การบัญชีการบัญชี22123
ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล17825
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101
ปวส.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่101
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ต011
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์21012
ปวส.2การจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน167
ปวส.2การตลาดการตลาด194564
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 21012
ปวส.2การบัญชีการบัญชี32730
ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ12921
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ9615
ป.ตรี.1การตลาดการตลาด31114
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.197113210
ปวช.266114180
ปวช.390135225
ปวส.156105161
ปวส.248114162
ป.ตรี.131114
รวม360592952